Privacyverklaring

Advocatenkantoor Mr. A.P. Hovinga  Verklaring persoonsgegevens

Advocatenkantoor Hovinga respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of die het kantoor op andere wijze verkrijgt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen(n) wiens persoonsgegevens het kantoor verwerkt.

Advocatenkantoor Hovinga verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en de gegevens (om die reden) zelf aan haar verstrekt. Het gaat dan om het verlenen van juridische diensten zoals advisering en het voeren van gerechtelijke procedures. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn ondermeer: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer.

De persoonsgegevens, waaronder door cliënten verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens, worden verwerkt:                                                                          
1. om de met cliënt gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren                      
2. om te voldoen aan verplichtingen op grond van de Wet op de Rechtsbijstand en de Advocatenwet en de op die wetten gebaseerde regelgeving                                        
3. om een juridisch advies te kunnen geven, een rechtsvordering ten behoeve van cliënt in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen en/of                                           
4. in verband met gerechtvaardigde belangen van advocatenkantoor Hovinga.

Zonder de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens kan de met cliënt gesloten overeenkomst van opdracht niet worden uitgeoefend, kan een advies niet worden gegeven, een rechtsvordering niet worden ingesteld, uitgeoefend of onderbouwd. Zonder de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens kan geen beroep worden gedaan op gefinancierde rechtsbijstand.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de wederpartij zoals bijvoorbeeld de werkgever, de verzekeraar, het UWV, de gemeente, met een instantie zoals bijvoorbeeld de rechtbank, of een andere rechtsprekende instantie, met derden zoals bijvoorbeeld een medische hulpverlener, een medisch adviseur of een waarnemer.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met de Raad voor Rechtsbijstand. Volgens de Raad voor Rechtsbijstand is het delen van persoonsgegevens nodig om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en/of de vaststelling van de vergoeding voor de verleende rechtsbijstand.

Indien en voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door derden wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten waarbij de derde partij eveneens gehouden is de AVG na te leven. Door advocatenkantoor Hovinga ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijke voor de naleving van de AVG.

Advocatenkantoor Hovinga hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval dat advocatenkantoor Hovinga gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Advocatenkantoor Hovinga bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Cliënten en andere relaties kunnen advocatenkantoor Hovinga verzoeken om inzage, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens. Tevens kan worden verzocht om verwerking van persoonsgegevens te beperken of persoonsgegevens over te dragen aan een ander. Indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op (uitdrukkelijke) toestemming kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken. Een schriftelijk verzoek kan worden ingediend bij advocatenkantoor Hovinga (info@addohovinga.nl) en wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, in behandeling genomen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vraagt advocatenkantoor Hovinga u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraagt advocatenkantoor Hovinga om in deze kopie uw pasfoto-en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij advocatenkantoor Hovinga aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Over het niet nakomen van verplichtingen uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kan worden geklaagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Advocatenkantoor Hovinga behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze verklaring voor de meest actuele privacyverklaring.

Versie april 2024