Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Mr. A.P. Hovinga algemene voorwaarden                

Algemeen

Mr. A.P. Hovinga is zelfstandig gevestigd advocaat te Rotterdam, Grindweg 82. Hij oefent aldaar de rechtspraktijk uit en is daarbij niet gebonden aan andere belangen dan die van zijn cliënten.

Artikel 1 De overeenkomst

1. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever (cliënt) en Mr. A.P. Hovinga )opdrachtnemer). Mr A.P. Hovinga drijft zijn praktijk in de vorm van een eenmanszaak. De artikelen 7-404, 7-407 lid 2 en 7-409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.                                                                                                     
2. Alvorens te beslissen of cliënt een overeenkomst met Mr. A.P. Hovinga wenst aan te gaan kan cliënt te allen tijde in een intakegesprek van maximaal 30 minuten voeren: hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

1. Mr Hovinga is verzekerd conform de eisen van de Orde van Advocaten.               
2. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd en het eigen risico van de verzekering. Aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de opdrachtnemer met wie opdrachtgever heeft gecontracteerd.                           
3. Indien bij de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer, zo nodig in overleg met opdrachtgever(s), derden worden ingeschakeld, aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtnemer is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden. 
4. De kosten verbonden aan het inschakelen van derden, komen voor rekening van opdrachtgever, welke kosten door opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer aan opdrachtnemer zullen worden voldaan.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht door opdrachtgever.                 
6. Indien om wat voor reden dan ook de afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering niet tot uitkering zou kunnen komen is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van twee keer het in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 3 Honorarium

1. De kosten van de uitvoering van de opdracht bestaan uit het honorarium,  verschotten en reiskosten.                                                                                           
2. De verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald/voorgeschoten zoals bijvoorbeeld kosten van medische informatie, medisch advies, griffierechten, deurwaarderskosten, getuigentaxen et cetera.
3. Het door opdrachtnemer in rekening te brengen honorarium wordt in beginsel vastgesteld op uurbasis. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de aard van de zaak. Het basisuurtarief (in 2024 bedraagt dat € 300,-)  wordt ieder jaar aangepast. Het uurtarief is exclusief btw. Naast het uurtarief wordt 5% kantoorkosten in rekening gebracht.                                                                                                   
4. Voor reiskosten geldt een tarief van € 0,50 per kilometer.                                         
5. In beginsel wordt per kwartaal gefactureerd, achteraf. Wanneer daartoe aanleiding is kan een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden gevraagd worden.          
6. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt blijft hij gehouden de vergoeding voor de reeds gewerkte uren te voldoen.                                                                                 
7. Indien betaling van een declaratie niet binnen een maand na factuurdatum geschiedt is de cliënt een rentevergoeding verschuldigd van 12% per jaar zolang de betaling uitblijft.                                                                                                            
8. Als opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is hij gehouden de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage te betalen.                                                                                            
9. Wanneer de toevoeging op enig moment wordt ingetrokken of komt te vervallen worden de werkzaamheden (alsnog) tegen de op dat moment geldende uurtarieven in rekening gebracht.

Artikel 4 Persoonsgegevens

Op de werkzaamheden van opdrachtnemer is de verklaring persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 5 Klachten- en geschillenregeling advocatuur

1. Bij klachten of onenigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aanpak van een zaak kan opdrachtnemer ten eerste een beroep doen op de interne klachtenregeling. Indien dat geen oplossing biedt kan opdrachtnemer een beroep doen op de Geschillencommissie Advocatuur                                                             
2. De interne klachtenregeling van mr Hovinga is vindbaar op de website van mr Hovinga (www.addohovinga.nl)                                                                                   
3. Wanneer de interne klachtenregeling niet tot een bevredigende oplossing leidt kan opdrachtnemer de klacht binnen een jaar na het beëindigen van de interne klachtenprocedure voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie over deze geschillencommissie en de voorwaarden is te vinden op www.degeschillencommissie.nl                                                                                   
4. Bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht met mr Hovinga aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de interne klachtenregeling en van de regeling van de Geschillencommissie Advocatuur

Artikel 6 Stichting Beheer derdengelden

1. Mr. A.P. Hovinga heeft een Stichting Beheer Derdengelden tot zijn beschikking. Alle betalingen die voor cliënten bestemd zijn zullen worden geïncasseerd c.q. betaald door deze stichting.  
2. Zonder andersluidende specifieke individuele afspraken komen eventuele rente-opbrengsten van de derdenrekening toe aan de stichting.

Artikel 7 (Door)betaling voorschotten plus verrekening voorgeschoten kosten

1. Alle betalingen die wederpartijen aan cliënt verrichten zullen lopen via de Stichting Beheer derdengelden advocatenkantoor Mr. A.P. Hovinga. Cliënt machtigt deze stichting om de gelden namens hem in ontvangst te nemen.                                      
2. Bij doorbetaling van gelden die cliënten toekomen wordt het honorarium van Mr. A.P. Hovinga plus de door hem betaalde kosten (deurwaarder, medisch adviseur, griffierecht  etc.) verrekend.

Artikel 8 Waarneming tijdens afwezigheid

1. Mr. A.P. Hovinga heeft een eenmanskantoor. Cliënten dienen zich te realiseren dat zulks impliceert dat de bereikbaarheid (met name tijdens vakantieperiodes) niet altijd gegarandeerd kan worden.
2. Er is een waarnemingsregeling waar een beroep op kan worden gedaan tijdens noodgevallen, ziekte  en/of langdurige afwezigheid.

Artikel 9 Doorsturen medische gegevens

1. In dossiers waarbij sprake is van een letselschade dienen vaak medische gegevens opgevraagd te worden. De aansprakelijke tegenpartij (vaak een verzekeraar) heeft in veel gevallen recht op inzage in de stukken. Omdat het privacygevoelige informatie betreft kan de vraag rijzen of het slachtoffer wel alle gegevens wenst te delen met de verzekeraar.                                                            
2. Mr. Hovinga is er mening dat een soepele schaderegeling er gebaat is bij openheid hetgeen impliceert dat alle medische gegevens (inclusief medische gegevens van voor het ongeval) gedeeld kunnen worden met de aansprakelijke tegenpartij. Cliënten die daar bezwaar tegen hebben dienen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk te communiceren met Mr. Hovinga.

Artikel 10 Archivering en vernietiging

Nadat de opdracht is beëindigd wordt het dossier gedurende een periode van 20 jaar bewaard. Daarna zal opdrachtnemer het dossier vernietigen.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen, voor zover de klachten- en geschillenregeling advocatuur niet wordt toegepast, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Versie april 2024